To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Analytics Cookies

Celtic Energy Ltd (Cymraeg)

Bu i’r SFO ddwyn cyhuddiadau ym mis Ionawr 2013 yn erbyn chwech o bobl, yn cynnwys dau gyn Gyfarwyddwr Celtic Energy Ltd. Honnodd yr SFO eu bod wedi cynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a’r Awdurdod Glo drwy effeithio’n fwriadol ar eu gallu i orfodi rhwymedigaethau yn effeithiol i adfer safleoedd glo brig fel cefn gwlad agored a/neu ar gyfer ddefnydd amaethyddol.

Y safleoedd hyn yw Pwll Dwyreiniol, Nant Helen (Nant Gyrlais), Selar a Margam (Parc Slip a Chynffig). Gweithredwyd y safleoedd gan Celtic Energy Limited o Gaerffili.

Roedd y cynllwyn honedig yn cynnwys sefydlu cwmnïau ar Ynysoedd British Virgin ym mherchnogaeth llesiannol terfynol Eric Evans a David Alan Whiteley gyda’r bwriad i deitl rhydd-ddaliad y pedwar safle gael eu trosglwyddo o Celtic Energy i’r cwmnïau BVI, gan ryddhau darpariaethau a wnaethpwyd yng nghyfrifon blynyddol Celtic Energy mewn perthynas ag atebolrwydd ariannol i adfer y safleoedd a bod hyn wedi ei wneud er budd i’r cynllwynwyr.

Bu i’r barnwr Hickinbottom wrthod y cyhuddiadau ym mis Chwefror 2014 yn dilyn ceisiadau llwyddiannus gan y diffynyddion, oedd yn dadlau nad oes gan yr Awdurdodau Cyhoeddus na’r Awdurdod Glo ddyletswyddau, hawliau na rhwymedigaethau sy’n debygol o gael eu niweidio gan y cynllun a weithredwyd gan y diffynyddion.

Bu i’r SFO gyflwyno cais i’r Uchel Lys am fil ditiad gwirfoddol a wrthodwyd gan Yr Arglwydd Ustus Fulford oherwydd nad oedd y profion lles cyfiawnder na’r profion amgylchiadau eithriadol wedi eu cyflwyno.

Bu i hyn roi terfyn ar yr erlyniad.

Tudalen wedi ei chyhoeddi ar 7 Awst 2015 | Tudalen wedi ei haddasu ar 14 Ion 2016