We aim to make this site as accessible as possible and therefore have provided the settings below to use if you are finding it difficult to view this website. See the SFO Accessibility Statement for more information.

Where it is appropriate to provide a Welsh translation, you can switch to Cymraeg. See the Welsh Language Commissioner website for more information.

Use the settings button in the bottom right corner of the page to access these settings again.

We would like to use Analytics Cookies on our website. 

Turn these on below if you are happy with us collecting information on how our site is used, in order for us to improve the overall experience of our website. 

All other cookies are necessary and therefore by continuing to browse this website, you are agreeing to the usage of these cookies.

 See the SFO Privacy Policy for more information. 

Analytics Cookies

Celtic Energy Ltd (Cymraeg)

Bu i’r SFO ddwyn cyhuddiadau ym mis Ionawr 2013 yn erbyn chwech o bobl, yn cynnwys dau gyn Gyfarwyddwr Celtic Energy Ltd. Honnodd yr SFO eu bod wedi cynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a’r Awdurdod Glo drwy effeithio’n fwriadol ar eu gallu i orfodi rhwymedigaethau yn effeithiol i adfer safleoedd glo brig fel cefn gwlad agored a/neu ar gyfer ddefnydd amaethyddol.

Y safleoedd hyn yw Pwll Dwyreiniol, Nant Helen (Nant Gyrlais), Selar a Margam (Parc Slip a Chynffig). Gweithredwyd y safleoedd gan Celtic Energy Limited o Gaerffili.

Roedd y cynllwyn honedig yn cynnwys sefydlu cwmnïau ar Ynysoedd British Virgin ym mherchnogaeth llesiannol terfynol Eric Evans a David Alan Whiteley gyda’r bwriad i deitl rhydd-ddaliad y pedwar safle gael eu trosglwyddo o Celtic Energy i’r cwmnïau BVI, gan ryddhau darpariaethau a wnaethpwyd yng nghyfrifon blynyddol Celtic Energy mewn perthynas ag atebolrwydd ariannol i adfer y safleoedd a bod hyn wedi ei wneud er budd i’r cynllwynwyr.

Bu i’r barnwr Hickinbottom wrthod y cyhuddiadau ym mis Chwefror 2014 yn dilyn ceisiadau llwyddiannus gan y diffynyddion, oedd yn dadlau nad oes gan yr Awdurdodau Cyhoeddus na’r Awdurdod Glo ddyletswyddau, hawliau na rhwymedigaethau sy’n debygol o gael eu niweidio gan y cynllun a weithredwyd gan y diffynyddion.

Bu i’r SFO gyflwyno cais i’r Uchel Lys am fil ditiad gwirfoddol a wrthodwyd gan Yr Arglwydd Ustus Fulford oherwydd nad oedd y profion lles cyfiawnder na’r profion amgylchiadau eithriadol wedi eu cyflwyno.

Bu i hyn roi terfyn ar yr erlyniad.

Tudalen wedi ei chyhoeddi ar 7 Awst 2015 | Tudalen wedi ei haddasu ar 14 Ion 2016