Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Ein hachosion

SCALES OF JUSTICE COLOUR CROP

Ein polisi ynglŷn â chyhoeddi gwybodaeth am ein hachosion

Yn yr adran hon mae yna wybodaeth am nifer o’n hachosion.

Rydym yn ceisio darparu cymaint o wybodaeth â phosibl heb gyfaddawdu ar waith gorfodi’r gyfraith, niweidio hawliau diffynyddion i gael treial teg, neu achosi niwed y gellir ei osgoi i enw da unigolion neu fusnesau sy’n destun ymchwiliad. Mae faint o wybodaeth y gallwn yn ymarferol ei ddarparu, yn arbennig ynglŷn ag achosion sydd yn y cam ymchwilio, yn gyfyngedig iawn fel rheol.

Cyn i’r Cyfarwyddwr benderfynu agor ymchwiliad neu beidio, nid yw’r SFO fel rheol yn cadarnhau nac yn gwadu diddordeb mewn cyhuddiadau a wneir yn erbyn naill ai cwmnïau neu unigolion. Os gofynnir i ni, fel arfer byddwn yn dweud dim mwy na’n bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’n bod yn ei monitro.

Pan fo’r Cyfarwyddwr wedi agor ymchwiliad yn ffurfiol, bydd y sefyllfa yn newid o dan yr amgylchiadau canlynol:

(a) mae’r cwmni sy’n destun yr ymchwiliad yn cyhoeddi’r wybodaeth ei hun. Mae hyn fel rheol yn digwydd pan hysbysir cwmni sydd wedi’i restru’n gyhoeddus o’n hymchwiliadau a’i fod yn ystyried bod y ffaith hon yn wybodaeth y mae’r farchnad yn sensitif iddi a bod angen iddo hysbysu’r farchnad. Mewn achosion o’r fath bydd yr SFO (fel rheol mewn cydweithrediad â chyfreithwyr y cwmni) yn cadarnhau’r ffeithiau ac yn canolbwyntio ar yr ymchwiliad ar ôl hysbysu’r farchnad, neu

(b) mae yna resymau gweithredol dros gyhoeddi’r ymchwiliad (megis galw tystion), neu,

(c) mae yna reswm sylweddol arall pam y byddai cyhoeddi’r ymchwiliad er lles y cyhoedd.

Pan fo ymchwiliad yn arwain at benderfyniad i erlyn cwmni neu gyhuddo unigolyn o drosedd, byddwn yn cyhoeddi’r enw a’r cyhuddiad perthnasol. Gall hyn ddigwydd ar yr adeg pan fo’r cwmni neu’r unigolyn yn ymddangos yn y llys fel ymateb i ofyniad.

Bwriad y polisi hwn yw bod yn ganllaw yn unig. Rydym yn ei gymhwyso fesul achos gan ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol.

Os ydych yn ddioddefwr neu’n dyst yn un o’n hachosion, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi. Cofiwch y gall gymryd amser maith i ymchwilio ac erlyn ein hachosion.

Yn y cyfamser, byddwn yn defnyddio tudalennau’r achos i ddarparu diweddariadau pan fyddwn yn gallu gwneud hynny. Byddwn hefyd yn defnyddio’r tudalennau i gyhoeddi apeliadau am bobl sydd â gwybodaeth am achosion penodol i gysylltu â ni.

 

 

A-E

F-J

K-O

P-T

U-Z

Other

  • Dim Cofnodion