Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Polisi cwynion

Er ein bod bob amser yn amcanu at ddarparu gwasanaeth o safon uchel, yn achlysurol efallai y byddwch yn teimlo ein bod wedi methu â chyflawni hynny.
Mae’r mathau o bryderon sy’n gynwysedig yn ein gweithdrefn gwyno yn cynnwys:

  • Ymddygiad gwael gan staff
  • Cydymffurfiaeth wael â’n polisïau a’n gweithdrefnau

Sut i wneud cwyn

Rydym yn gofyn am i bob cwyn cyntaf gael eu gwneud yn ysgrifenedig:

The Correspondence Unit
Serious Fraud Office
2-4 Cockspur Street
London
SW1Y 5BS

Dywedwch wrthym am ba ganlyniad yr ydych yn chwilio amdano, a nodwch eich enw llawn, cyfeiriad a’ch manylion cyswllt.

Y wybodaeth y dylech ei chynnwys

Rhowch gymaint o wybodaeth i ni â phosibl. Pan fo’n berthnasol, dylech gynnwys:

  • Enw’r cyflogai/cyflogeion yr ydych yn cwyno amdanynt;
  • Manylion llawn am y gwyn (er enghraifft, amseroedd, dyddiadau, lleoliadau, dulliau cysylltu, cyfeirnod achos SFO);
  • Unrhyw dystiolaeth ddogfennol sy’n cefnogi eich cwyn.

Sut fyddwn ni’n delio â’ch cwyn

Byddwn yn adolygu eich cwyn ac yn penderfynu a oes yna ddigon o wybodaeth ar gyfer symud ymlaen. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am fwy o wybodaeth neu am eglurhad.
Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn i ddechrau yn ceisio datrys cwynion yn anffurfiol drwy’r tîm dan sylw. Byddwn bob amser yn amcanu i ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Os byddwch yn anhapus â’r ffordd y delir â’ch cwyn, mae yna ddau gam adolygu i broses gwynion yr SFO. Y cam cyntaf yw bod y Pennaeth Adran yn adolygu’r ffordd y deliwyd â’r gwyn. Os byddwch yn dal yn anhapus, gellir cynnal adolygiad ychwanegol gan y Cwnsler Cyffredinol neu’r Cyfarwyddwr.

Os, yn dilyn yr adolygiad terfynol, eich bod yn dal yn anfodlon â’r ffordd y deliwyd â’ch cwyn, gallwch ofyn i Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol (STC), sy’n uwch arolygu’r SFO, i adolygu’r mater.

Sylwer, ni all yr STC ond ystyried y ffordd yr ydym wedi delio â’ch cwyn – ni all ymchwilio i’r mater sylfaenol.