Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Amdanom ni

View of cockspur

Ein gwaith

Mae’r SFO yn awdurdod erlyn arbenigol sy’n taclo twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth difrifol a chymhleth ar y lefel uchaf. Rydym yn rhan o system cyfiawnder troseddol Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ond nid Yr Alban, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel. Rydym yn mynd i’r afael â nifer fechan o achosion o droseddu economaidd mawr. Wrth ystyried cynnal ymchwiliad neu beidio, mae Cyfarwyddwr yr SFO yn cymhwyso ei Ddatganiad o Egwyddor, sy’n cynnwys y canlynol:

 • a yw’r troseddu ymddangosiadol yn tanseilio buddiannau masnachol neu ariannol UK Plc yn gyffredinol ac yn Ninas Llundain yn benodol;
 • a yw’r golled ariannol wirioneddol neu botensial yn uchel;
 • a yw’r niwed economaidd gwirioneddol neu botensial yn sylweddol;
 • a oes yna elfen sylweddol o les y cyhoedd ac;
 • a oes yna fath newydd o dwyll

Rydyn ni’n anarferol yn y Deyrnas Unedig o ran ein bod yn ymchwilio ac erlyn ein hachosion. Fe’n sefydlwyd fel hyn oherwydd bod y math yma o achosion yn gymhleth ac mae angen i gyfreithwyr ac ymchwilwyr gydweithio o’r cychwyn. Rydym yn sefydliad anghyffredin yn y DU oherwydd ein bod yn ymchwilio ac yn erlyn ein hachosion. Cawsom ein sefydlu fel hyn oherwydd bod y mathau yma o achosion yn gymhleth a bod angen i gyfreithwyr ac ymchwilwyr weithio gyda’i gilydd o’r cychwyn, er mwyn cyfyngu’r ymchwiliad i’r trywyddion ymholi mwyaf addawol. Crëwyd yr SFO a rhoddwyd ei phwerau iddi o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1987 ac fe’i sefydlwyd yn 1988. Darllenwch fwy am ein hanes a’n pwerau yma.. Caiff yr SFO ei uwch arolygu gan y Twrnai Cyffredinol yn unol â phrotocol sy’n nodi’r berthynas rhwng y twrnai ac adrannau Swyddogion y Gyfraith. Ond, Cyfarwyddwr yr SFO sy’n uniongyrchol atebol i’r Senedd am sut y mae’r sefydliad yn cael ei reoli.

Ein pobl

Caiff yr SFO ei reoli gan Fwrdd Rheoli sy’n cynnwys y Cyfarwyddwr, tri Chyfarwyddwr Anweithredol, a’r uwch dîm rheoli. Ein Cyfarwyddwr yw David Green CB QC. Ein Cyfarwyddwyr Anweithredol yw Simon Duckworth OBE DL, Tony Osbaldiston a Ruth Evans. Dangosir yr uwch dîm rheoli a’u cyfrifoldebau yn yr organogram [2MB-PDF].

Ar ddiwedd Mawrth 2015, roedd gennym staff cyfatebol i lawn amser o tua 350 o staff parhaol. Rydym yn delio ag achosion mawr iawn wrth i ni ehangu gyda staff dros dro a chyfnod sefydlog.  Mae ein staff yn cynnwys ymchwilwyr, cyfreithwyr, cyfrifyddion fforensig, dadansoddwyr, arbenigwyr fforensig digidol ac amrywiaeth o bobl mewn swyddi arbenigol a chynorthwyol.

Ein harian a’n cyllideb

Mae gan yr SFO gyllideb graidd yr ategir yn ôl yr angen gan arian ychwanegol y cytunir arno gan y Trysorlys. Mae hyn yn cynnwys arian “blockbuster” sy’n ein galluogi i ymgymryd ag achosion mawr iawn pan ddisgwylir y bydd y gwariant blynyddol yn fwy na chanran gytunedig o’n cyllideb graidd. Cytunwyd ar yr arian “blockbuster” presennol ym mis Hydref 2012. Dangosir cyfanswm ein hincwm a gwariant ar gyfer y flwyddyn bresennol a blynyddoedd diweddar yn y tabl isod.

Blwyddyn Arian craidd (dyfarnwyd yn y Prif Amcangyfrif) Arian ychwanegol¹ Incwm² Cyllideb gros³ Gwariant gros³
2015-16 £33.8m £10m (as of 30/06/2015) Not yet available Not yet available Not yet available
2014-15 £33.2m 24.5 £1.7m £59.4m £56.4m
2013-14 £29.6m £24m £0.4m £54m £52.1m
2012-13 £33.4m £7.4m £2.9 £43.7m £40.9m
2011-12 £33.9m (£0.7m) £7m £40.1m £38.3m
2010-11 £34.1m £2.8m £4.4m £41.3m £40m
2009-10 £35.1m £6m £3.3m £44.6m £43m

¹Darparwyd elfen ychwanegol o gyllid fel rhan o’r Prif Amcangyfrifon ers 2013-14. Caiff cyfanswm y gwariant ar gyfer y flwyddyn ei ddyfarnu yn yr Amcangyfrifon Ategol. ²Hyd at 2013-14, derbyniodd yr SFO gyfran o’r symiau a adenillwyd o orchmynion atafaelu ac achosion adennill sifil o dan Gynllun Cymell Adennill Asedau (ARIS). Fodd bynnag, oherwydd bod y ffrwd incwm hon yn eithriadol anodd ei rheoli – roedd yn cynnwys symiau ysbeidiol ac anrhagweladwy iawn – cytunodd yr SFO gyda’r Llywodraeth y byddai derbyniadau ARIS o achosion yr SFO yn mynd i gronfeydd canolog o fis Ebrill 2014, gyda swm penodol yn cael ei ychwanegu i gyllideb graidd yr SFO. Mae’r swm yma yn talu am amcan gost cynnal yr Adran Enillion Troseddau. ³Nid yw’n cynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol (gwariant penodol ar eitemau y telir amdanynt yn ystod blynyddoedd ariannol yn y dyfodol) a Gwariant Cyfalaf (er enghraifft, gwariant ar feddalwedd ac offer TG). Am fwy o wybodaeth, gweler ein Hadroddiadau a Chyfrifon Blynyddol.

Y darlun mawr

Mae’r SFO yn gweithio â phartneriaid gorfodi’r gyfraith eraill er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a wynebir o ganlyniad i droseddau difrifol a chyfundrefnol yn unol â Strategaeth Troseddu Difrifol a Chyfundrefnol y Llywodraeth. Yn benodol, rydym yn gweithio’n agos ag:

 • Uned Reoli Economaidd yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol, yr Uned Llygredigaeth Rhyngwladol a’r Uned Cudd-wybodaeth am Lwgrwobrwyo a Llygredigaeth
 • Heddlu Dinas Llundain, yn cynnwys ei Gyfarwyddiaeth Troseddu Economaidd, Action Fraud, a’r Biwro Cudd-wybodaeth am Dwyll Cenedlaethol
 • Heddluoedd y DU ac Unedau Troseddu Cyfundrefnol Rhanbarthol, Timau Adennill Asedau Rhanbarthol a Thimau Twyll Rhanbarthol
 • Cyllid a Thollau EM
 • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Mae’r SFO hefyd yn cydweithredu ag adrannau llywodraeth y DU, yn cynnwys ein hadran uwch arolygu, Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol, y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, a gyda phartneriaid tramor, megis Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, ar faterion sy’n cynnwys lles cyffredin. Mae’r SFO yn bartner ym Mhrosiect Bloom sy’n ymgyrch amlasiantaethol er mwyn brwydro yn erbyn sgamiau sy’n annog pobl i symud arian o’u cyfrifon pensiwn gan achosi risg neu golled ariannol mawr. Mermaid statue in Trafalgor square fountains

Mwy am ein hachosion a sut yr ydym yn gweithio

Mae gan yr SFO oddeutu 60 o achosion troseddol byw dan ymchwiliad a gerbron y llysoedd ar unrhyw adeg. Ni fydd pob un ohonynt yn y parth cyhoeddus. Maent fel arfer yn:

 • Ymwneud â gweithgaredd mewn nifer o wledydd
 • Cynnwys troseddwyr honedig sy’n gwneud ymdrech sylweddol i guddio eu gweithgaredd a’r arian a wnânt ohono
 • Yn galw am ddadansoddi symiau mawr o wybodaeth
 • Yn cymryd mwy o amser nag achosion troseddol arferol i’w hymchwilio ac erlyn

Gallwch ddarllen am rai o’n hachosion yma.  

Camau achosion

Cam casglu cudd-wybodaeth neu gam “cyn-ymchwilio”

Mae’r SFO yn derbyn gwybodaeth am weithgaredd troseddol posibl o wahanol ffynonellau, yn cynnwys chwythwyr chwiban, dioddefwyr, asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill, y cyfryngau, y corfforaethau eu hunain (“hunan adroddwyr”), a’r rhai hynny sy’n cystadlu â hwy. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei dadansoddi ac fe asesir y potensial i’r gweithgaredd honedig fod yn destun ymchwiliad troseddol gan ein Huned Cudd-wybodaeth, tîm o weithredwyr cudd-wybodaeth, cyfreithwyr, swyddogion cudd-wybodaeth ariannol achrededig, dadansoddwyr ac ymchwilwyr. Mae’r Uned Cudd-wybodaeth hefyd yn cyflawni ei ymchwil ei hun ac yn datblygu gwybodaeth yn rhagweithiol. Mae gan yr uned bwerau cyn ymchwilio unigryw sydd ar gael dan Adran 2A y Ddeddf Gyfiawnder Troseddol 1987 a ddefnyddir i helpu pennu a ddylid cychwyn ymchwiliad ble’r ymddengys y cafwyd achosion o lwgrwobrwyaeth a llygredigaeth. Gall y Cyfarwyddwr dderbyn achos ar gyfer ymchwiliad troseddol os, yn ei farn ef, yw’n bodloni ei Ddatganiad Egwyddor ac os yw’n ystyried bod yna sail resymol dros amau twyll cymhleth. Mae’r derbyniad ffurfiol hwn o fater twyll ar gyfer ymchwiliad troseddol yn galluogi’r SFO i ddefnyddio ei bwerau ymchwilio (y cyfeirir atynt fel “pwerau Adran 2” fel y’i sefydlir yn Adran 2 y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1987) i fynd ar drywydd hyn.  Ni ellir defnyddio’r pwerau hyn fel arall parthed twyll, er y gellir eu defnyddio yn y cam cyn ymchwilio mewn achosion llwgrwobrwyaeth a llygredigaeth.

Ymchwilio ac erlyn

Pan fo achos yn cael ei dderbyn gan y Cyfarwyddwr, bydd ymchwilwyr a chyfreithwyr yn gweithio gyda’i gilydd o’r cychwyn. Yn y DU gelwir y ffordd hon o weithio yn fodel Roskill ac mae’n wahanol i’r dull arferol yn y wlad hon, pan fo heddlu yn ymchwilio i droseddu yn gyffredinol a’r dystiolaeth yn cael ei throsglwyddo i Wasanaeth Erlyn y Goron er mwyn penderfynu a ddylid erlyn neu beidio. Sefydlwyd yr SFO yn wahanol oherwydd bod angen cydweithredu a rheolaeth gadarn ar ein hachosion gan gyfreithwyr ac ymchwilwyr o’r dechrau i’r diwedd, er mwyn sicrhau mai’r trywyddion ymchwil a ddilynir yw’r rhai gorau ar gyfer datguddio gweithgaredd troseddol, a phrofi hynny yn y pen draw yn y llys. Os bydd yr ymchwiliad yn arwain at ddigon o dystiolaeth ar gyfer cefnogi gobaith realistig o gollfarn, ac os ystyrir bod erlyn er lles y cyhoedd, fel rheol bydd cyhuddiadau yn cael eu gwneud. Neu, gall Cyfarwyddwr yr SFO ystyried gwahodd cwmni i drafod Cytundeb Erlyn Gohiriedig.

Treial

Os byddwn yn penderfynu erlyn y troseddwyr honedig, yn aml bydd achos llys yn cael ei gynnal. Yn aml bydd achosion y Swyddfa Twyll Difrifol yn para am wythnosau neu fisoedd – am fwy o amser na threialon troseddol eraill. Mae hyn yn digwydd oherwydd:

 • bod y trafodion yn aml yn gymhleth ac wedi digwydd dros gyfnod o amser, ac felly maent yn cynhyrchu nifer enfawr o ddogfennau y mae angen eu hystyried yn y llys
 • fel rheol mae yna fwy nag un diffynnydd ac felly mwy nag un eiriolwr: mae gan bob un hawl i brofi’r dystiolaeth
 • yn y rhan fwyaf o’r achosion gelwir tystion (ac yn aml mae’n rhaid i rai deithio o wledydd tramor i fod yn bresennol)
 • mae’r amserlennu’n dibynnu ar argaeledd barnwr addas o gymwys sydd â phrofiad o dreialon twyll neu lygredigaeth cymhleth

Enillion troseddau

Yn ogystal ag ymchwilio ac erlyn achosion troseddol, mae’r SFO yn amcanu at adennill enillion troseddau fel nad yw twyllwyr yn elwa o’u troseddau ac y gellir digolledu dioddefwyr pan fo hynny’n bosibl. Gan ddefnyddio pwerau Deddf Enillion Troseddau 2002, mae hyn yn aml yn cynnwys:

 • Cynnal ymchwiliadau atafaelu a cheisio gorchmynion atafaelu yn erbyn y rhai a gollfernir yn ein hachosion.
 • Caffael gorchmynion digolledu ar gyfer dioddefwyr twyll
 • Gorfodi’r gorchmynion atafaelu sy’n cael eu rhoi
 • Ceisio gorchmynion adennill sifil yn yr Uchel Lys mewn perthynas ag eiddo sy’n cynrychioli enillion gweithgaredd troseddol, hyd yn oed os na fydd collfarn droseddol

O Hydref 2015, roedd achosion gorfodi ar waith yn erbyn oddeutu 40 o unigolion. Mae’r gwaith hwn yn cael ei gyflawni gan Adran Enillion Troseddau’r SFO, tîm o gyfreithwyr arbenigol ac ymchwilwyr ariannol. Mae’r adran hefyd yn ymchwilio i ac yn erlyn achosion o wyngalchu arian ac, os yw’r Ysgrifennydd Cartref wedi derbyn cais gan wladwriaeth arall, yn sicrhau gorchmynion ataliaeth ac yn gweithredu gorchmynion atafaelu ar asedau yn y Deyrnas Unedig. Mae’r tablau isod yn nodi gwerth Gorchmynion Enillion Troseddau a dderbyniwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf, yn ogystal â thaliadau a wnaed gan ddiffynyddion mewn perthynas â gorchmynion a wnaed yn eu herbyn. Y barnwr sy’n penderfynu ar swm yr iawndal a osodir ar ddiffynnydd, ac mae hynny’n amrywio o un achos i’r llall, yn ddibynnol ar werth yr asedau y gellir eu rhyddhau a swm yr arian a ddygwyd yn anghyfreithlon oddi ar ddioddefwyr. Pe bai diffynnydd y methu â chydymffurfio â gorchymyn digolledu, gallant gael dedfryd o garchar rhagosodedig.

Enillion Gorchmynion Troseddau a Dderbyniwyd gan yr SFO
  Cyfanswm y Gorchmynion Atafaelu a dderbyniwyd Iawndal wedi ei gynnwys fel rhan o gyfanswm atafaeliad Iawndal unigol Gorchmynion adennill sifil Cyfanswm*
2015 – 16 (ar 31/12/2015) 753,340 120,678 753,340
2014 – 15 22,719,368 3,014,258 2,443,630 520,652 25,638,650
2013 – 14 2,868,954 2,868,954 7,461 2,876,415
2012 – 13 38,879,682 7,001,966 5,025,426 1,959,517 45,864,625
2011 – 12 1,896,213 231,539 150,000 16,224,053 18,270,266
2010 – 11 28,327,690 25,929,499 223,799 7,028,077 35,579,566

* Mae cyfanswm y gorchmynion a osodir gan yr SFO yn cyfateb i gyfanswm y gorchmynion atafaelu a roddwyd ac unrhyw orchmynion digolledu ychwanegol na gynhwyswyd yn y gorchymyn atafaelu, ac unrhyw orchmynion adennill sifil a roddir. Er enghraifft, yn 2010-11, roedd cyfanswm yr arian oedd yn ddyledus o orchmynion a dderbyniwyd gan yr SFO yn cynnwys £28,327,690 + £223,799 + £7,028,077, sy’n gwneud cyfanswm o £35,579,566.

Taliadau a wnaethpwyd mewn perthynas â Gorchmynion SFO
  Taliadau atafaelu a dderbyniwyd Taliadau atafaelu a dderbyniwyd Iawndal unigol Iawndal unigol Iawndal unigol*
2015 – 16 (ar 30/11/2015) 17,644,684 10,813,175 0 0 17,644,684
2014 – 15 12,765,780 1,575,003 500,090 520,652 13,786,522
2013 – 14 1,577,973 1,221,884 0 7,461 1,585,434
2012 – 13 3,874,030 1,300,827 5,000,000 1,959,852 10,833,882
2011 – 12 3,328,273 1,560,183 0 16,224,053 19,552,326
2010 – 11 2,378,690 1,808,807 0 7,028,077 9,406,767

* Mae’r cyfanswm a dalwyd o ganlyniad i orchmynion a osodir gan yr SFO yn cyfateb i’r cyfanswm a dalwyd o ganlyniad i orchmynion atafaelu ac unrhyw orchmynion digolledu ychwanegol na gynhwyswyd yn y gorchymyn atafaelu, ac unrhyw orchmynion adennill sifil a roddir. Er enghraifft, yn 2012-13, roedd cyfanswm yr arian a adenillwyd o ganlyniad i weithgareddau’r SFO yn cynnwys £3,874,030 + £5,000,000 + £1,959,852 oedd yn gwneud cyfanswm o £10,833,882.

Cymorth Rhyngwladol

Defnyddio Cymorth Cyfreithiol Cydfuddiannol (‘MLA’) yw’r ffordd ffurfiol i wledydd wneud cais am gymorth a darparu cymorth i’w gilydd, a chaffael tystiolaeth a leolir mewn un wlad sydd i’w defnyddio mewn ymchwiliadau ac erlyniadau troseddol mewn gwlad arall. Mae’r SFO yn awdurdod erlyn penodedig yn y Deyrnas Unedig at bwrpas ceisiadau MLA. Mae troseddu yn gynyddol fyd-eang ei natur ac mae MLA yn offeryn hanfodol ar gyfer sicrhau achosion troseddol teg ac effeithiol. Mae’r DU yn ymrwymedig i helpu gwledydd eraill i frwydro yn erbyn troseddu rhyngwladol. Drwy roi iddynt y dystiolaeth ar gyfer erlyn achosion, rydym yn atal troseddwyr rhyngwladol rhag:

 • defnyddio’r DU fel canolfan i’w gweithgareddau
 • ceisio dioddefwyr yn y DU
 • niweidio enw da’r DU.

Mae hefyd yn ein helpu i wella’r cydweithrediad y mae’r SFO yn ei dderbyn gan bartneriaid tramor. Mae yna ddimensiwn rhyngwladol i’r rhan fwyaf o achosion yr SFO, felly rydym yn aml yn gwneud ceisiadau MLA ein hunain. Er mwyn osgoi peryglu ein hymchwiliadau a’n herlyniadau ein hunain, a rhai ein partneriaid rhyngwladol, fel rheol ni fyddwn yn datgan a ydym wedi gwneud neu wedi derbyn cais am MLA.

I ble mae anfon cais am dystiolaeth

Mae Awdurdod Canolog y Deyrnas Unedig (‘UKCA’) yn rhan o’r Swyddfa Gartref ac mae’n delio â’r holl geisiadau MLA yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr (ac eithrio materion mewn perthynas â threth a thollau ariannol). Mae mwy o wybodaeth ar wefan UKCA. Os bydd y mater yn cael ei dderbyn gan UKCA a’i fod yn un i’r SFO, bydd UKCA yn ei atgyfeirio at ein tîm Cymorth Rhyngwladol i weithredu arno.

Gweithio i’r SFO

Gweler ein tudalen gyrfaoedd am wybodaeth ynglŷn â gweithio i ni, yn cynnwys gwaith dros dro, ac ynglŷn â’n defnydd o gyfreithwyr allanol hunangyflogedig. Gallwch dderbyn gwybodaeth am swyddi parhaol gyda’r SFO a hysbysebir yn allanol drwy gofrestru â gwefan swyddi’r gwasanaeth sifil.. Oherwydd ein bod yn recriwtio drwy gystadlaethau sydd wedi’u hysbysebu yn unig, ni allwn ystyried CVs a anfonir atom fel arall.